For English, please scroll down

 

 

Canto Libre Films geeft een stem aan mensen met een verhaal dat gehoord moet worden. Verhalen die onze ogen openen en die ons inspireren. Met persoonlijke en kritische blik laten we een wereld zien die aandacht verdient. In opdracht van veelal stichtingen en onderwijsinstellingen maken we documentaires, voorlichtingsfilms en spotjes voor tv, website of social media.

Films over en met vrouwen die een punt hebben gezet achter een leven met huiselijk geweld. Over mensenrechtenactivisten op het platteland in Latijns Amerika die zichzelf misschien geen mensenrechtenactivist zouden noemen maar het wel zijn. En over Ethiopische gehandicapten die door een empowerment-ontwikkelingsproject hun eigen krachten hebben ontdekt...

Bel of mail voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek en Canto Libre Films licht toe hoe we samen het creatieve proces aangaan waaruit beeldende verhalen ontstaan die de kijker raken. 

 

 

 

 

Canto Libre Films gives a voice to people with a story that needs to be heard. Stories that open our eyes and that inspire us. With a personal and critical view we show a world that deserves attention. We make documentary films, educational films, promos for tv, websites or social media, commissioned mainly by NGOs and educational institutions.

Films about women who decided to put a halt to a life with domestic violence. About human rights activists in the countryside of Latin America who would perhaps not even call themselves human rights activists but who actually are. And about Ethiopian handicapped people who found their own power through an empowerment development project.

Please call or mail us for a conversation, and Canto Libre films will explain how we can start a creative process together, and develop visual stories that touch people's hearts. 

 

 
 
Films van Canto Libre Films beogen een bijdrage te leveren aan maatschappelijke verandering. Aan actie. Door de kijker kennis te laten maken met visies die minder gebruikelijk zijn. Door een kijkje in een andere keuken.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Jinke Mastbroek
 

 

 

Films produced by Canto Libre Films aim to stimulate social change. Action. By introducing people to new ideas that may be less conventional. By giving them a behind-the-scene impression of other realities. 
 
 


Wat Canto Libre Films onder meer kenmerkt, is de nadruk op ervaringsdeskundigheid en op eigen kracht. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, of misschien juist dan, vinden mensen de kracht om door te gaan. Het is van belang om deze processen in beeld te brengen ter inspiratie voor anderen. Werkelijke interesse in mensen maakt dat wie gefilmd wordt door Canto Libre Films zich gezien en gehoord voelt, en zelf de regie over zijn of haar verhaal houdt.

 

Foto: Sanne te Pas

 

What distinguishes Canto Libre Films is its focus on experience expertise and empowerment. Even under the most difficult circumstances, or perhaps exactly then, people find power to go on. It is important to show these processes to inspire others. Authentic interest in people makes that who is filmed by Canto Libre Films feels seen and heard, and is the director of his or her own story.

De aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, vormt een specialisatiegebied van Canto Libre Films. Zes jaar werkervaring op het gebied van coaching en clientenparticipatie in de vrouwenopvang, en daarnaast een aantal jaren onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland en Midden Amerika maken dat ik goed geinformeerd ben over deze onderwerpen, en beschik over een flink netwerk waaronder zowel wetenschappers, professionals als ook veel kritische ervaringsdeskundigen. Vrouwenrechten, kinderrechten en participatie staan centraal.

 

 

Foto: Sanne te Pas

 

Advocacy to fight violence against women, domestic violence and child maltreatment, is an area of specialisation of Canto Libre Films. Six years of working experience in the area of coaching and client participation in women's shelters, and several years of research on domestic violence in the Netherlands and  in Central America make that I am well-informed about these topics. We have access to a large network of people amongst whom researchers, professionals and also many critical experience experts. Women's rights, children's rights and participation are central to our work.

Canto Libre Films - Audiovisuele producties